2015-01-07

Zadania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

Zadania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym orazw ramach odwodów operacyjnych;
 5. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych na obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych przez specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego JRG KP PSP Starogard Gdański;
 6. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 7. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 8. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniu na obiektach;
 9. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
 10. prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 11. udział w aktualizacji:

  a)    stanu gotowości operacyjnej,

  b)   procedur ratowniczych,

  c)    dokumentacji operacyjnej;

 12. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 13. wyznaczanie spośród kadry komendy powiatowej, strażaków do pełnienia funkcji nieetatowego oficera operacyjnego. 

Do zadań Oficera Operacyjnego należy w szczególności:

 • dysponowanie i kierowanie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na obszarze Powiatu poprzez Powiatowe Stanowisko Kierowania,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych,
 • współdziałanie z Komendantem Gminnym ochrony przeciwpożarowej w Gminach,
 • analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz udział
 • w opracowywaniu planów ratowniczych powiatu i bieżącą ich aktualizację,
 • wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 • wstępne ustalanie przyczyn i okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 • udział w prowadzeniu szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
 • udział w szkoleniu członków Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze,
 • udział w pracach związanych z funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Powiatu,
 • nadzór nad funkcjonowaniem zmiany Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej po godzinach pracy w systemie codziennym,
 • współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
 • realizacja zadań z zakresu ratownictwa medycznego zgodnie z obowiązującymi w PSP wytycznymi, w tym pełnienie funkcji nieetatowego koordynatora ratownictwa medycznego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się