2015-01-06

Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Kompetencje i obowiązki Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego:

 • przyjmowanie rejestrowanie, przekazywanie i ewidencjonowanie bieżących  oraz okresowych meldunków o zaistniałych pożarów, klęskach żywiołowych, katastrofach technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń, w których biorą udział jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 • przyjmowanie rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale  jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęskach żywiołowych, katastrofach technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń;
 • dokonanie bieżącej oceny sytuacji powiatu w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz ich operacyjnego zabezpieczenia;
 • przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego;
 • przekazywanie do WSKR informacji w zakresie dysponowania sił i środków do działań ratowniczych oraz stanu sił i środków systemu z obszaru powiatu;
 • współdziałanie z instytucjami w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania;
 • dysponowanie siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej oraz pozostałymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu, według wykazu w Powiatowym Planie Ratowniczym;
 • powiadamianie przełożonych oraz władz o zagrożeniach występujących na terenie powiatu według odrębnych ustaleń;
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SKKP;
 • utrzymanie stałej łączności operacyjnej z punktami alarmowymi i prowadzenie  nadzoru nad  prawidłowym ich funkcjonowaniem;
 • sprawdzenie w czasie służby urządzeń selektywnego wywołania oraz  sprawdzenia łączności ze służbami Zintegrowanego Systemu Ratowniczego;
 • sporządzanie miesięcznych harmonogramów pełnienia nieetatowo funkcji oficera operacyjnego, dyżurnych operacyjnych;
 • odbiór poczty elektronicznej w wyznaczonych terminach.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się