2015-01-05

INFORMACJA DLA NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH INTERESANTÓW

INFORMACJA DLA NIESŁYSZĄCYCH  I GŁUCHONIEMYCH INTERESANTÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PSP   

 

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP    

 Informujemy, że na stronie internetowej www.spbn.gov.plopublikowana została Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP. Opracowanie przedstawia cały system bezpieczeństwa narodowego i wzajemnych relacji pomiędzy jego poszczególnymi elementami.              

Informacja dla osób mających trudności

 w komunikowaniu się

 

W myśl art.7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243) osoby uprawnione, czyli osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania
w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw z organami administracji publicznej.

 

Przepisy nie wymagają, aby osoba przybrana przedstawiła dokumenty potwierdzające znajomość PJN (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniemych).

 

Organ administracji publicznej zapewnia osobie uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami) dostęp do świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN zwanych dalej „świadczeniem”.

 

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim ww. zgłoszenie może być dokonane w formie pisemnej w sekretariacie (na I piętrze) lub przesłane na adres Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdański, faksem pod numer 58 560 15 19, za pomocą poczty elektronicznej na adres: pok.starogard@straz.gda.pl, z podaniem danych kontaktowych wg załączonego wzoru.


Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2012.986), przyznaje prawo osobom mającym trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Komendzie Głównej PSP i jednostkach podległych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z form:

  • faksem na nr 58 560 1519;
  • e-mail na adres sekretariat.starogard@straz.gda.pl;
  • tradycyjną drogą pocztową na adres:
    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim
    ul. Lubichowska 1
    83-200 Starogard Gdański

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. języku migowym i innych środkach komunikowania się,  Rozdział 2 „Obsługa osób uprawnionych” art. 9. pkt. 3 i pkt.4  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej udostępniła na swoim wortalu internetowym http://www.straż.gov.pl, a także w swoim Biuletynie Informacji Publicznej http://www.psp.bip.mswia.gov.pl udostępniła informacje o zasadach korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, w  szczególności z Państwową Strażą Pożarną.

 

Pobierz plik:  treść Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. języku migowym i innych środkach komunikowania się

Załączniki

  formularz zgłoszenia.pdf 38,63 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się